PREINCRIPCIONS CURS 2018-2019

DATES I HORARIS DE MATRICULACIÓ CURS 18-19

Ja tenim les dates i els horaris de matriculació. Famílies, preneu nota:

Dilluns  25 de juny
Dimarts 26 de juny
Dimecres 27 de juny

De 8:30h a 10:30h

Sinó podeu venir els tutors legals a fer la matriculació, podeu encarregar-ho a algú de confiança amb l'autorització pertinent i els originals de la documentació que demanem.

Heu de portar:
- Fotocòpia i original del carnet de vacunació.
- Dades bancàries
- 1 Foto de carnet
- Fotocòpia i original del DNI del pare/mare en cas de no haver presentat els dos en el moment de la preinscripció.
- En cas d'al·lèrgia: certificat mèdic i protocol de medicació
- En cas necessari, DNI pares amb l'adreça de l'empadronament actualitzada

Us farem arribar per correu electrònic els fulls d'autorització que heu d'omplir en el moment de la matriculació. Els podeu portar ja emplenats o emplenar-los en el moment de formalitzar la matrícula. Gràcies per portar-ho emplenat en la mesura que us sigui possible.

NÚMERO DE DESEMPAT: 13.841


RECORDEU: 3/5 llista baremada a la vitrina de l'escola! Veniu a revisar que tingueu tots els punts que us toquen.


REGISTRE DE
PREINSCRIPCIONS


Actualitzat amb data 24/4/18                      


CURS     Número de      Preinscripcions amb  
          preinscripcions    més de 30 punts (germans inclosos)
P3            69                        36 (pendent de revisió en algun cas) 

P4
            5                           0

P5            9                           1
               

1r             4                          0


2n            7                          3


3r             4                          2


4t             2                          2 (pendent de revisió en algun cas)


5è            2                          2


6è            1                          0 

           

DATES I HORARIS DE PREINSCRIPCIONS PER AL CURS 2018-2019

ATENCIÓ! Hem modificat l'horari de preinscripció de dimarts 17 d'abril al migdia!

Del 13 al 24 d'abril en els següents horaris:

Divendres 13: de 9:30h a 12:30h
Dilluns 16: de 8:30h a 10:30h i de 15h a 16:15h
Dimarts 17: de 12:30h a 13:15h i de 15:30h a 16:15h
Dimecres 18: de 15h a 16:15h
Dijous 19: de 9:30h a 11h
Divendres 20: de 11h a 12:30
Dimarts 24: de 12:45h a 13:45h i de 15h a 16:15h

Podeu trobar tota la informació que necessiteu sobre preinscripcions al web del Consorci d'Educació.


PREVISIÓ DE PLACES

Tenim 50 places per P3 i 25 germans. D'aquests 25, la previsió de matrícula de germans és de 22.
A banda hi ha 2 places reservades per grup per nens i nenes amb Necessitats Educatives Especials, que passarien a ser ordinàries en cas de no cobrir-se.

A la resta de cursos, a dia d'avui no tenim cap plaça, però hi ha previsió d'alguna baixa de cara al juny.


                                             DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents: 

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes.

 
b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

 • cap, si es tracta del mateix centre,
 • si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

 

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

 

Documents

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).


3. Renda anual 
de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

Barem: 10 punts

Documents:

 • acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

 4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega tal condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'inacapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitatpermanent per al servei o inutilitat.

C) Criteris complementaris

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

 • original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 

2. L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Barem: 10 punts

Documents

 • informe emès per un metge del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i especifiqui de quina malaltia es tracta. El centre ha de trametre el document a la comissió de garanties d'admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat.

 

3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratiuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s'hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).

Barem: 5 punts

Documents

 • cap, perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.